www.3112.net > golAng string BytE

golAng string BytE

func BytesToString(bs []byte) string { l := len(bs) buf := make([]string, 0, l) for i := 0; i < l; i++ { buf = appendString(buf, bs[i]) } return strings.Join(buf, dot) } func appendString(bs []string, b byte) []string { var a b...

golang语言本身就是c的工具集,开发c的程序用到的大部分结构体,内存管理,携程等,golang基本都有,他只是在这个基础上又加了一些概念这里说一个很小的问题,就是字节数组转string的问题,网上大部分都是这样转的(包括google上):string(p[:]...

33 34 35 36

golang这门语言我不懂,java中getBytes返回一个byte[]数组,如果直接打印输出,就是这个数组对象的hash值,并且是16进制的:659e0bfd 前面的 [B 是java中的反射机制得到的这个byte[]数组的Class类对象的名称,你可以看一下Class类里面有一个getN...

byte是字节型数据,string是字符串型数据,它们的数据类型不同。 一、字符串型。 字符串型的变量,字符码范围为0到255,可以声明变长和定长字符串。 用“String*大斜的语法声明一个定长字符串。在Visual Basic中,文字字符串要用引号引起来。 二...

结构体与[]byte不能直接转化,可以通过gob来转换。 编码时如下,假设默认的结构体为data func Encode(data interface{}) ([]byte, error) { buf := bytes.NewBuffer(nil) enc := gob.NewEncoder(buf) err := enc.Encode(data) if err != nil { r...

33 34 35 36

var bytes []byte = xxxx str:= string(bytes)

//二进制转十六进制func btox(b string) string { base, _ := strconv.ParseInt(b, 2, 10) return strconv.FormatInt(base, 16)}//十六进制转二进制func xtob(x string) string { base, _ := strconv.ParseInt(x, 16, 10) return strconv.Format...

编码时如下,假设默认你的结构体为data func Encode(data interface{}) ([]byte, error) { buf := bytes.NewBuffer(nil) enc := gob.NewEncoder(buf) err := enc.Encode(data) if err != nil { return nil, err } return buf.Bytes(), nil } 解...

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com